PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 106 W ŁODZI - MONTESSORI

Projekty zrealizowane

Projekt: „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” – grant Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta pozyskany dzięki projektowi autorstwa Rady Pedagogicznej PM nr 106 w Łodzi

Czas trwania projektu: marzec 2019r.

W czasie trwania grantu Pani Laura Dupree podjęła następujące działania projektowe:

 1. Przeprowadziła czternaście warsztatów dla nauczycieli i studentów. Tematyka warsztatów dotyczyła następujących obszarów z dzieciny wychowania, edukacji i opieki w duchu pedagogiki Marii Montessori:
  – Znaczenia osoby nauczyciela jako elementu otoczenia dziecka w pedagogice Montessori;
  – Sposobów rozwijania samodzielności dzieci w zakresie samoobsługi, myślenia, działania i porozumiewania się;
  – Właściwie przygotowanego otoczenia (kąciki zainteresowań) jako środowiska rozwojowego i wychowawczego;
  – Sposobów na rozwijanie wewnętrznej motywacji jako elementu samorozwoju dziecka;
  – Znaczenia rytuałów i uporządkowanego rytmu dnia dla poczucia bezpieczeństwa dziecka i harmonijnego rozwoju;
  – Swobody i granic w wychowaniu jako elementów zrównoważonego rozwoju dziecka;
  – Różnorodnych form indywidualizacji oddziaływań w stosunku do dziecka w pedagogice Montessori.
 2. Przeprowadziła dwa warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym o następującej tematyce:
  – Sposoby na rozwijanie samodzielności dzieci w zakresie samoobsługi, myślenia, działania i porozumiewania się;
  – Swoboda i granice w wychowaniu jako elementy zrównoważonego rozwoju dziecka.
 3. Zaprezentowała wykład na temat „Pedagogiki Marii Montessori na świecie” i była Gościem Specjalnym podczas, zorganizowanej w czasie projektu, konferencji naukowo- praktycznej „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…”. Konferencja była zorganizowana przy współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, na wydziale pedagogicznym. Do udziału w konferencji zaproszono również innych wykładowców i tak:
  – prof. nzw. dr Teresa Janicka – Panek z Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu zaprezentowała temat pt.: „Wychowanie kosmiczne w ujęciu Marii Montessori a współcześnie obowiązująca podstawa programowa”;
  – dr hab. Joanna Sosnowska z Uniwersytetu Łódzkiego zreferowała temat dotyczący „Narodzin pedagogiki Montessori w Łodzi”;
  – mgr Barbara Lauba, mgr Renata Czekalska, nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 106 przedstawiły prezentację nt.: „Ja chcę sam” – samodzielność w myśleniu i działaniu dziecka w oparciu o doświadczenia pracy z dziećmi w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi.
  W części praktycznej odbyło się pięć warsztatów, podczas których omówiono i przepracowano następujące treści:
  – Zabawy sensoryczno- plastyczne w edukacji przedszkolnej;
  – Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca- czyli główne filary Planu Daltońskiego;
  – Rodzic- nauczyciel- jak budować pozytywne relacje;
  – Edukacja muzyczna małego dziecka wg koncepcji E. Gordona;
  – Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
 1. Jako ekspert prowadziła obserwację dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracy nauczycieli oraz codziennych działań dzieci z wykorzystaniem montessoriańskiego materiału rozwojowego, dokonywała analizy i formułowała wnioski.
 2. Wspólnie z rodzicami podarowała Przedszkolu Miejskiemu nr 106 tzw. „Peace Pile”, który jest symbolem wychowania dla pokoju. Pal umieszczono w ogrodzie przedszkola. Była to uroczystość, na którą zaproszono dzieci i rodziców. Byli również obecni nauczyciele. Pani Laura Dupree wyjaśniła symbolikę pala, dzieci zaśpiewały po angielsku piosenkę o pokoju, symboliczne było również zapalenie świec i przekazanie sobie przez uczestników płomienia pokoju. (zdjęcia z uroczystości na stronie www.pm106.pl).

Realizacja projektu dostarczyła nauczycielom wiedzę oraz praktyczne narzędzia, które pozwolą wyjść naprzeciw potrzebom dzieci w wieku przedszkolnym oraz potrzebom rodzin tych dzieci. Projekt przyczynił się do podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Podniosły się również kompetencje nauczycieli w zakresie komunikacji z rodzicami, co wpływa pozytywnie na współpracę z nimi oraz na realizację wspólnych celów. Realizacja projektu pozwoliła także na pedagogizację rodziców i wsparcie w ich codziennych działaniach z dziećmi.

Udział w projekcie wzbogacił naszą placówkę w nowe rozwiązania dotyczące organizacji przygotowanego otoczenia oraz organizacji pracy z dziećmi. Projekt przyczynił się do wymiany doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi według koncepcji wychowania Marii Montessori. Nauczyciele naszej placówki mogli poznać praktykę pracy metodą Marii Montessorii w innych krajach a Pani Laura Dupree miała możliwość zaobserwować, jak pracujemy w oparciu o tę metodę w naszym przedszkolu.

Była to też okazja do wzbogacenia warsztatu pracy w nowe pomysły do tworzenia materiału rozwojowego jak również do wymiany doświadczeń w tym zakresie. Mamy nadzieję, że projekt daje również możliwość kontynuowania współpracy ze specjalistą i wymiany doświadczeń w przyszłości.

Projekt: „Książka w świecie dziecka”– rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Czas trwania projektu: rok szkolny 2019/20′

Celem realizowanego projektu jest :

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich wśród dzieci w wieku przedszkolnym,

– zapoznanie z utworami literatury dziecięcej: opowiadaniami, bajkami, baśniami, legendami, wierszami,

– ukazanie korzyści wynikających z kontaktu z książką poprzez przykład osób dorosłych.

Cele szczegółowe:

– wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej,

– zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom w domu oraz przedszkolu,

– uwrażliwianie dzieci na słowo czytane,

– zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na kulturę korzystania z nich,

– kształtowanie nawyku słuchania czytanego tekstu ze zrozumieniem i opowiadania krótkich historii,

– wzbogacanie słownictwa dzieci,

– rozwijanie koncentracji uwagi,

– stwarzanie okazji do prezentowania umiejętności samodzielnego czytania (dzieci starsze),

– budzenie zainteresowań książką poprzez zabawy literacko-teatralne, plastyczne, kącik książek w sali,

– zapoznanie z zasadami korzystania z książek w sali przedszkolnej, z biblioteki,

– integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę opartą na tekstach literackich,

– eliminowanie negatywnych emocji, wyciszanie dzieci,

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

– szerzenie czytelnictwa wśród przedszkolaków.

Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup, dzieci przy współudziale rodziców;

Projekt realizowany przy wsparciu merytorycznym i finansowym Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.

Projekt: „Przedszkolak dookoła świata” rozbudzanie zainteresowań kulturą innych narodów.

Czas trwania projektu: rok szkolny 2019/20′

Celem realizowanego projektu jest rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym wiedzy o państwach świata w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, kulturą i tradycjami.

Cele szczegółowe:

– kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz przynależności do narodu,

– poszerzanie wiedzy o życiu ludzi w innych krajach,

– kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i piękna całego świata,

– zapoznanie z wyglądem symboli narodowych innych państw (flaga, godło, hymn),

– rozpoznawanie różnych regionów świata,

– rozwijanie wiedzy na temat kultury i tradycji innych państw,

– wdrażanie do posługiwania się prostymi zwrotami w językach obcych,

– zapoznanie z kuchnią wybranych państw poprzez doświadczenia kulinarne,

– zapoznanie z literaturą dziecięcą autorstwa zagranicznych pisarzy,

– rozwijanie wiedzy na temat kontynentów,

– zapoznanie z charakterystycznymi zabytkami i miejscami wybranych krajów,

– doskonalenie umiejętności czynnego, aktywnego słuchania ze zrozumieniem,

– rozwijanie koncentracji uwagi,

– stwarzanie dzieciom okazji do podejmowania działań plastyczno-konstrukcyjnych.

Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup, dzieci przy współudziale rodziców;

Projekt realizowany przy wsparciu merytorycznym i finansowym Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.

Projekt: „ Poczytaj mi, proszę…” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania projektu: rok szkolny 2015/16′, 2016/17′
Celem realizowanego projektu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
Cele szczegółowe:
– rozwijanie kompetencji i umiejętności językowych
– doskonalenie umiejętności czynnego, aktywnego słuchania ze zrozumieniem
– rozwijanie koncentracji uwagi
– rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
– rozwijanie wrażliwości na słowo czytane
– zapoznawanie dzieci z wartościową literaturą dziecięcą
– zapoznanie dzieci z pracą biblioteki,
– szerzenie czytelnictwa wśród przedszkolaków
Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup, dzieci przy współudziale rodziców;
Projekt realizowany przy wsparciu merytorycznym i finansowym Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.

Wyjście dzieci 5,6-letnich do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W.Reymonta
w Łodzi

Projekt: „ Jestem Europejczykiem”– rozbudzanie zainteresowań kulturą innych narodów

Czas trwania projektu: rok szkolny 2015/16′, 2016/2017′
Cel ogólny: Celem realizowanego projektu jest poszerzanie wiedzy dotyczącej krajów europejskich, ich tradycji i kultury
Cele szczegółowe:
kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz przynależności do narodu
– wzbudzenie zainteresowania kulturą różnych krajów europejskich (język, zabytki, muzyka, kulinaria, zwyczaje i tradycje)
– zapoznanie z symbolami narodowymi oraz uświadomienie konieczności odnoszenia się do nich z szacunkiem
– doskonalenie umiejętności czynnego, aktywnego słuchania ze zrozumieniem
– rozwijanie koncentracji uwagi
– rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem krajów europejskich
– stwarzanie dzieciom okazji do podejmowania działań plastyczno – konstrukcyjnych
Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup, dzieci przy współudziale rodziców.

Projekt: „ Bezpieczny przedszkolak”– wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Czas trwania projektu: rok szkolny 2015/16′, 2016/2017′
Cel ogólny: Celem realizowanego projektu jest wdrażanie dzieci w wieku przedszkolnym do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (obszar 6 podstawy programowej)
Cele szczegółowe:
kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowania się podczas działania z montessoriańskim materiałem rozwojowym
– wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, na terenie przedszkola, w ogrodzie, domu, na podwórku, podczas wycieczek oraz spacerów
– kształtowanie nawyku posługiwania się różnego rodzaju narzędziami, np. nożyczkami
– zapoznanie dzieci z przepisami ruchu drogowego, (poruszanie się po chodnikach, ulicy, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej i użyteczności publicznej)
– zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi
– uwrażliwianie dzieci na sytuacje niosące bezpośrednie zagrożenie:zagubienie się dziecka; kontakt z osobami obcymi; kontakt z przedmiotami codziennego użytku (np. urządzenia elektryczne); lekarstwa, środki chemiczne, produkty nieznanego pochodzenia (np. grzyby, owoce roślin);zabawy   w miejscach niedozwolonych
– kształtowanie zasad właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia:umiejętność komunikowania sytuacji, w której dziecko czuję się zagrożone (przemoc fizyczna i psychiczna); umiejętność właściwej reakcji np. na skutek zaatakowania np. przez psa.
– wdrażanie do respektowania praw swoich i innych dzieci
Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup, rodzice, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna.

Spotkanie z Policjantką – mama Tadzia

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij